För att ge såväl allmänheten som värdepappersföretag relevanta uppgifter som hjälper dem att fastställa det bästa sättet att utföra kundorder på (Bilaga 1), är det viktigt att specificera innehåll, format och periodicitet avseende data och kvaliteten på utförandet av finansiella instrument som omfattas av handelsskyldigheten i artiklarna 23 och 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (2). Informationen ska offentliggöras av handelsplatser och systematiska internhandlare.


Enligt KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/575, fastställd den 8 juni 2016, ska rapporten RTS 27 för varje finansiellt instrument som handlas i eget lager redovisa priser på daglig basis enligt bestämd mall (Bilaga 2), vilken återfinns i delegerad förordning 2017/575.


Sparbanken är inte medlem på någon handelsplats. Sparbanken utför i stället indirekt order på olika handelsplatser via Swedbank AB. Det innebär att Swedbank under första kvartalet 2018 varit det enda värdepappersföretag som Sparbanken vidarebefordrade eller placerade kundorder hos, för alla klasser av finansiella instrument.


Rapporten publiceras kvartalsvis.

Riktlinjer för utförande av order (bilaga 1)
RTS27 Q1 2019